دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده زبان و ادبیات
معرفی

مشخصات فردی

نام : جلیل   تجلیل

پست الکترونیکی : j-tajlil@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری حرفه‌ای

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : ادبیات فارسی

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده زبان و ادبیات

مرتبه علمی : استاد

سمت اجرایی در دانشگاه : عضوومدیرگروه تخصصی زبان وادبیات فارسی (دکتری)

نوع استخدام : قطعی رسمی

تاریخ استخدام : 1370/09/01

جلیل تجلیل

محل خدمت:   دانشکده زبان و ادبیات

مرتبه علمی : استاد

^